Biểu phí thẩm định giá Vật tư

Số lượng thiết bị, vật tư cần thẩm định Tổng mức đầu tư của dự án/công trình (tỷ đồng)
< 0,1 0,1- 0,3 0,3 – 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 1 1-2 2 – 5
  Dưới 5 1,7 2,2 2,2 3,3 3,6 3,8 4,0
5 đến 10 1,8 2,4 2,4 3,6 4,0 4,2 4,4
10 đến 20 3,6 4,8 4,8 7,2 7,9 8,3 8,7
20 đến 40 7,3 9,7 9,7 14,6 16,0 16,8 17,6
40 đến 80 14,6 19,4 19,4 29,1 32,0 33,6 35,3
80 đến 100 18,2 24,2 24,2 36,3 39,9 41,9 44,0
100 đến 120 21,8 29,0 29,0 43,5 47,9 50,2 52,8
120 đến 140 25,4 33,9 33,9 50,9 55,9 58,7 61,7
140 đến 160 29,0 38,7 38,7 58,1 63,9 67,0 70,4
160 đến 180 32,7 43,6 43,6 65,4 71,9 75,5 79,3
180 đến 200 36,3 48,4 48,4 72,6 79,9 83,9 88,0
200 đến 220 39,9 53,2 53,2 79,8 87,8 92,2 96,8
220 đến 240 43,6 58,1 58,1 87,2 95,9 100,7 105,7
240 đến 260 47,2 62,9 62,9 94,4 103,8 109,0 114,4
260 đến 280 50,9 67,8 67,8 101,7 111,9 117,5 123,3
280 đến 300 54,5 72,6 72,6 108,9 119,8 125,8 132,1
300 đến 320 58,1 77,4 77,4 116,1 127,7 134,1 140,8
320 đến 760 61,7 82,3 82,3 123,5 135,8 142,6 149,7
760 đến 360 65,3 87,1 87,1 130,7 143,7 150,9 158,4
360 đến 380 69,0 92,0 92,0 138,0 151,8 159,4 167,4
380 đến 400 72,6 96,8 96,8 145,2 159,7 167,7 176,1
400 đến 420 76,2 101,6 101,6 152,4 167,6 176,0 184,8
420 đến 440 79,9 106,5 106,5 159,8 175,7 184,5 193,7
440 đến 460 83,5 111,3 111,3 167,0 183,6 192,8 202,5
460 đến 480 87,2 116,2 116,2 174,3 191,7 201,3 211,4


Đơn vị tính: triệu VNĐ


Các chú ý:

  • Mức phí trên đã gồm thuế giá trị gia tăng (VAT);
  • Áp dụng cho từng tài sản riêng lẻ hoặc nhóm tài sản có cùng đặc điểm, tính chất;
  • Quy mô hoặc giá trị tài sản thẩm định không thuộc khung trên thì áp dụng theo mức có giá trị gần nhất hoặc tính theo phương pháp nội suy; tài sản không thuộc các nhóm trên, áp dụng theo biểu phí khác hoặc thỏa thuận;
  • Áp dụng thống nhất tại các tỉnh/thành phố có trụ sở hoặc văn phòng của AMAX (trong bán kính 15km tính từ văn phòng công ty); tài sản nằm ngoài vị trí trên sẽ được cộng thêm chi phí di chuyển 80.000 đồng cho mỗi 5km tăng thêm hoặc tính theo giá phí di chuyển thực tế trên thị trường (xe chất lượng cao/tàu hỏa/máy bay…, tùy trường hợp cụ thể); Trường hợp phải lưu trú qua đêm tại địa phương nơi có tài sản, phí cộng thêm 450.000 đồng/người/ngày đêm;
  • Phí dịch vụ được tính thêm từ 1,2 đến 1,5 lần cho các trường hợp không đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý/ kỹ thuật (cần thiết) liên quan;
  • Phí dịch vụ có thể còn thương lượng trong một số trường hợp.