Biểu phí dịch vụ Thẩm tra dự toán

Loại công trình Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)
≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000
Công trình dân dụng 0,2 0,175 0,133 0,104 0,078 0,058 0,048 0,035 0,026
Công trình công nghiệp 0,231 0,2 0,151 0,118 0,09 0,069 0,051 0,041 0,029
Công trình giao thông 0,133 0,114 0,085 0,068 0,051 0,039 0,03 0,025 0,018
Công trình thuỷ lợi 0,146 0,126 0,095 0,075 0,058 0,044 0,033 0,028 0,02
Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,153 0,133 0,103 0,078 0,059 0,046 0,036 0,03 0,021

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

(Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29.9.2009)