Biểu phí dịch vụ tư vấn đầu tư, lập dự án

Loại công trình Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư được duyệt (tỷ đồng)
≥15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000
Công trình dân dụng 0,655 0,538 0,442 0,314 0,237 0,191 0,164 0,139 0,111
Công trình công nghiệp 0,934 0,794 0,63 0,467 0,368 0,345 0,299 0,242 0,207
Công trình giao thông 0,492 0,449 0,358 0,281 0,194 0,15 0,131 0,112 0,089
Công trình thuỷ lợi 0,589 0,536 0,428 0,3 0,226 0,182 0,156 0,134 0,107
Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,514 0,467 0,374 0,291 0,2 0,156 0,137 0,117 0,094

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

(Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29.9.2009)