Tư vấn đấu giá tài sản

−  Là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

    Các loại tài sản bán đấu giá gồm:

  • Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật;
  • Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
  • Tài sản bảo đảm cầm cố, thế chấp…;
  • Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định;
  • Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật v.v…

−  Tư vấn các thủ tục sau bán đấu giá tài sản.