Thẩm định giá

− Tài sản

  • Bất động sản: đất (QSD đất), công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất; dự án đầu tư v.v…
  • Máy, thiết bị (động sản): các loại máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, cơ giới, vật tư, thiết bị xây dựng công trình v.v…
  • Tài sản vô hình: thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa/ sản phẩm, lợi thế thương mại, chuỗi/ kênh phân phối và các tài sản vô hình khác.
  • Giá trị doanh nghiệp/ công ty: doanh nghiệp tư nhân/ công ty TNHH, công ty CP, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài v.v…

− Các mục đích thẩm định giá:

  • Mua – bán/ chuyển nhượng;
  • Thế chấp vay vốn/ huy động vốn/ góp vốn đầu tư, kinh doanh;
  • Chứng minh năng lực tài chính;
  • Bồi thường/ giải phóng mặt bằng, xử lý tranh chấp, khiếu kiện/ thi hành án;
  • Chia tách, sáp nhập, giải thể danh nghiệp; cổ phần hóa; tái cấu trúc doanh nghiệp v.v…
  • Các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.