Đội ngũ quản lý

A_Manh_20180712 TranXuanTuan_200x300 PhanThiThuyTien_200x300
Ông Võ Văn Mạnh (1975) Ông Trần Xuân Tuân (1988)
Bà Phan Thị Thủy Tiên (1964)
Thạc sĩ Kinh tế
Kỹ sư xây dựng
 Thạc sĩ Kinh tế
Cử nhân tài chính-ngân hàng
Cử nhân Kinh tế
Cử nhân Anh văn
Giám đốc P. Giám đốc
P. Giám đốc
PhanCongHoanHien_200x300 NguyenPhuongNam_200x300 NguyenThiThuHao_200x300

Ông Phan Công Hoàn Hiến (1992)

Ông Nguyễn Phương Nam (1985)

Bà Nguyễn Thị Thu Hảo (1991)

Cử nhân Kinh tế
Cử nhân Luật
Kỹ sư xây dựng
Thạc sỹ
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Trưởng phòng
DoXuanManh_200x300 NguyenAnhDung_200x300 HoangThiHongLoan_200x300
Ông Đỗ Xuân Mạnh (1985) Ông Nguyễn Anh Dũng (1983) Bà Hoàng Thị Hồng Lan (1979)
Cử nhân Kinh tế Kỹ sư Thạc sỹ Kinh tế
Giám đốc chi nhánh Trưởng văn phòng Giám đốc chi nhánh
PhanChiThanh_200x300 LyHongQuang_200x300 PhamQuocKhang_200x300
Ông Phan Chí Thanh (1985) Ông Lý Hồng Quang (1985) Ông Phạm Quốc Khang (1987)
Cử nhân Cử nhân Thạc sỹ Kinh tế
Cử nhân
Trưởng VP Cà Mau
Trưởng văn phòng
Trưởng chi nhánh