Quy trình tư vấn

Xác định vấn đề

arrows

 • Thông tin tài sản: danh mục, số lượng, vị trí…
 • Yêu cầu của khách hàng: mục đích thẩm định, thời điểm thẩm định…
 • Đối với tài sản có giá trị lớn hoặc tài sản phức tạp như giá trị doanh nghiệp, dự án đầu tư, dây chuyền sản xuất, tài sản vô hình: cần khảo sát sơ bộ hiện trạng và hồ sơ, tài liệu liên quan.
Báo phí dịch vụarrows
 • Chào giá chi tiết: nội dung công việc, mức phí đề xuất, thời gian, kế hoạch thực hiện…
 • Thỏa thuận thống nhất mức phí.
Hợp đồngarrows
 • Gửi dự thảo hợp đồng;
 • Thảo luận thống nhất các nội dung hợp đồng;
 • Ký hợp đồng.
Lập kế hoạch chi tiếtarrows
 • Lập kế hoạch chi tiết: thời gian, tiến độ, nhân lực, phương tiện tham gia, yêu cầu hỗ trợ…
 • Thông báo kế hoạch;
 • Gửi danh mục chi tiết về hồ sơ, tài liệu cần cung cấp.
Khảo sát, điều traarrows
 • Khảo sát đánh giá hiện trạng tài sản;
 • Kiểm tra, thu thập hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật liên quan;
 • Điều tra thị trường và thu thập thông tin cần thiết.
Phân tích thông tin & tiến hành thẩm địnharrows
 • Tổng hợp và phân loại thông tin;
 • Phân tích và sàng lọc thông tin;
 • Lựa chọn phương pháp thẩm định và thực hiện các tính toán, điều chỉnh;
 • Lập báo cáo thẩm định;
 • Soát xét báo cáo thẩm định.
Thảo luậnarrows
 • Thông báo kết quả thẩm định giá/ Gửi dự thảo báo cáo thẩm định;
 • Thảo luận với khách hàng về các nội dung trong báo cáo thẩm định giá;
 • Chỉnh sửa, bổ sung (nếu có).
Hoàn thiện báo cáo
 • Hoàn thiện báo cáo thẩm định;
 • Phát hành và bàn giao chứng thư/ báo cáo;
 • Sao lưu hồ sơ thẩm định giá;
 • Hoàn trả hồ sơ gốc cho khách hàng;
 • Thanh lý hợp đồng.