Đội ngũ chuyên môn

Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số cán bộ nhân viên: 52 người, trong đó:

TT CN/VP Tổng số Số có thẻ TĐV về giá Số CC định giá BĐS Số CCHN khác
1 TP. HCM 26 5 8 6
2 Hà Nội 6 2 3
3 Miền Bắc 8 2  –
4 Hải Phòng 5  –  – 2
5 Đà Nẵng 2  –  –
6 Nha Trang 1  –  –
7 Cà Mau 4  –  –
Tổng cộng 52 9 11 8

Tổng số cộng tác viên: 15 người.

Danh sách thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên do Bộ Tài chính cấp

STT Họ và Tên Chức vụ Số thẻ Hình thức
1 Võ Văn Mạnh Giám đốc VII11.599 Chính thức
2 Phan Thị Thủy Tiên P. Giám đốc V 09293 Chính thức
3 Nguyễn Thị Ngọc Nga P. Giám đốc IV 06199 Chính thức
4 Nguyễn Thị Minh Tâm Thẩm định viên VII11.641 Chính thức
5 Đỗ Xuân Mạnh Giám đốc CN Hà Nội VIII13.861 Chính thức
6 Hoàng Duy Quang Giám đốc CN Miền Bắc VII11.627 Chính thức
7 Nguyễn Thị Hải Yến Thẩm định viên IX14.1502 Chính thức
8 Bùi Thế Dũng Thẩm định viên II 05037 Chính thức
9 Nguyễn Long Giang Thẩm định viên VIII13.757 Chính thức

 Danh sách định giá viên bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản

STT Họ và Tên Chức vụ Số thẻ
1 Võ Văn Mạnh Giám đốc 0138 – TP.HCM
2 Nguyễn Thị Ngọc Nga P. Giám đốc 0143 – TP.HCM
3 Phạm Phương Mỹ Trưởng phòng TĐG 1 3677 – TP.HCM
4 Võ Duy Nhứt Trưởng phòng TĐG 2 3962 – TP.HCM
5 Đỗ Xuân Mạnh GĐ.CN Hà Nội 4469 – TP.HCM
6 Trần Thế Nhật ĐGV 2623 – TP.HCM
7 Nguyễn Thị Lan Phương ĐGV 4237 – TP.HCM
8 Nguyễn Hoài Nam ĐGV 4820 – TP.HCM
9 Nguyễn Hữu Khương ĐGV 4815 – TP.HCM
10 Dương Hoàng Mai ĐGV 4252 – TP.HCM
11 Trần Thu Vân ĐGV 4567 – TP.HCM

Danh sách đấu giá viên có thẻ hành nghề do Bộ Tư pháp cấp

Stt Họ và Tên Chức vụ Số thẻ Ngày cấp
1 Võ Văn Mạnh Giám đốc – ĐGV 468/TP-ĐGV 06-07-2009
2 Nguyễn Thị Ngọc Nga P. Giám đốc – ĐGV 445/TP-ĐGV 11-05-2009
3 Phan Thị Thủy Tiên P.Giám đốc – ĐGV 467/TP-ĐGV 06-07-2009

Danh sách cộng tác viên:

TT Họ tên Năm sinh Trình độ Trường đạo  tạo Công việc chính Khu vực cộng tác Phạm vi cộng tác
1 Nguyễn Mạnh Cường 1978 Thạc sỹ kinh tế Fulbright Hà Nội Định giá
2 Phạm Thị Hà Giang 1979 Thạc sỹ kinh tế nt Hà Nội nt
3 Nguyễn Thanh Huyên 1974 Thạc sỹ tài chính Ngân hàng TPHCM Giảng viên TPHCM nt
4 Vũ Thanh Tùng 1984 Cử nhân QTKD nt nt TPHCM nt
5 Hoàng Phạm Quốc Việt 1985 Cử nhân kinh tế Kinh Tế TPHCM Đồng Nai nt
6 Nguyễn Anh Dũng 1983 Kỹ sư XD BK Đà Nẵng Định giá ĐakLăk nt
7 Đào Hữu Tài 1987 Cử nhân Kinh Tế TPHCM nt TPHCM nt
8 Nguyễn Luân Bôn 1987 Cử nhân nt nt nt nt
9 Thái Minh Thanh 1988 Cử nhân Tài chính – Marketing nt nt nt
10 Trần Xuân Tuân 1988 Thạc sỹ kinh tế Fulbright Tư vấn CK nt nt
11 Trần Đức Sang 1983 Kỹ sư GTVTTPHCM Kiểm toán nt XDCB
12 Nguyễn Văn Dũng 1984 Thạc sỹ K tế Đà Nẵng Kiểm toán Đà Nẵng Định giá
13 Đỗ Thị Ngọc Trang 1988 Cử nhân Tài chính – Marketing Định giá TPHCM nt
14 Trần Thế Sơn 1989 Cử nhân Tài chính – Marketing Định giá Bình Thuận nt
15 Nguyễn Thế Giáp 1985 Cử nhân Nha Trang Giám định Nha Trang nt