Bảng giá đất Lào Cai

Đất ở đô thị tại đây
Đất TMDV đô thị tại đây
Đất SXKD Phi nông nghiệp tại đô thị tại đây
Đất ở nông thôn tại đây
Đất TMDV nông thôn tại đây
Đất SXKD Phi nông nghiệp tại nông thôn tại đây
Đất trồng lúa tại đây
Đất trồng cây hằng năm tại đây
Đất nuôi trồng thủy sản tại đây
Đất trồng cây lâu năm tại đây
Đất rừng sản xuất tại đây
Đất lõi trên TP. Lào Cai tại đây
Đất cụm công nghiệp tại đây